Vaše registrace bude probíhat v následujících krocích:
Podmínky užívání
Všeobecné obchodní podmínky užívání aplikace:

Všeobecná ustanovení
 1. Softwarová aplikace Škola OnLine umožňuje rodičům a žákům (dále jen uživatelům) on-line přístup k informacím o rozvrhu a jeho změnách, studijních výsledcích, docházce, zkušebních plánech, předmětech, probraném učivu, akcích školy apod. Přesný popis aktuální funkčnosti a způsob využívání aplikace Škola OnLine je zveřejněn na https://skola.plzen-edu.cz/SOL.
 2. Správa informačních technologií města Plzně (dále jen "poskytovatel") poskytuje uživatelům možnost využívat modulů aplikace Škola OnLine a jejich funkčností specifikovaných na adrese https://skola.plzen-edu.cz/SOL vzdáleným přístupem prostřednictvím sítě Internet.
Podmínky používání aplikace Škola OnLine
 1. Podmínkou pro přístup k aplikaci Škola OnLine ze strany uživatelů, je uzavřená smlouva mezi příslušnou školou a poskytovatelem na využívání softwarové aplikace Škola OnLine (dále jen Škola OnLine). V současnosti mají tuto smlouvu uzavřeny všechny základní školy, jejichž zřizovatelem je Statutární město Plzeň.
 2. Přístup do aplikace Škola OnLine k výše uvedeným základním školám je pro rodiče a žáky zdarma.
 3. Nezbytným krokem pro přihlášení nového uživatele je vyplnění Registračního formuláře Śkoly OnLine umístěného na adrese https://skola.plzen-edu.cz/registraceuziv. Pro vstup do Registračního formuláře obdrží uživatel PIN kód od příslušné školy.
 4. Zadáním PIN kódu a zvolením si uživatelského jména a hesla je uživateli Škola OnLine zpřístupněna. O zpřístupnění dat je uživatel automaticky informován na e-mail, který uvedl při registraci.
 5. Pro práci a plné ovládnutí funkčností Školy OnLine je uživateli k dispozici uživatelská příručka, jejíž aktuální znění je dostupné na adrese https://skola.plzen-edu.cz/SOL. Tato uživatelská příručka rovněž podrobně popisuje jednotlivé funkčnosti modulů Školy OnLine.
 6. Poskytovatel dále umožňuje uživateli využívat asistenční telefonickou službu "hotline" na telefonním čísle 378 035 555 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu sit@sitmp.cz, a to v době pondělí až pátek od 8.00 hodin do 16.00 hodin, s výjimkou svátků či dnů pracovního klidu.
Garance
 1. Poskytovatel se zavazuje udržovat Školu OnLine v nepřetržitém provozu. Poskytovatel garantuje a odpovídá pouze za správu Školy OnLine a serverů. Poskytovatel je oprávněn nejvíce jedenkrát v kalendářním měsíci nejvýše po dobu 8 hodin za účelem provedení profylaktických prohlídek serverů přerušit provoz Školy OnLine (viz dále). Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost vkládaných dat školou a taktéž neodpovídá za funkčnost, dostupnost či vhodnost připojení uživatele k síti Internet.
 2. Uživatel je povinen zdržet se všech činností, které mohou mít vliv na funkčnost Školy OnLine.
 3. V případě technické závady se poskytovatel zavazuje zahájit práce na jejich odstranění do 48 hodin od jejich nahlášení. Nahlášením se rozumí zaslání e-mailové zprávy na adresu sit@sitmp.cz.
 4. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za škody, které vznikly z důvodů, které jsou na straně telekomunikační společnosti či poskytovatele připojení k síti Internet (např. nedostupnost služeb poskytovaných telekomunikační společnosti poskytovateli). Tyto důvody se považují za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele.
Zabezpečení a ochrana dat
 1. Poskytovatel. se zavazuje k ochraně vložených dat umístěných na jejích centrálních serverech v hostingovém centru, a to všemi dostupnými technologickými a technickými prostředky, které lze na ní spravedlivě požadovat. Přenášená data mezi Školou OnLine a internetovým prohlížecím software jsou šifrována.
 2. Poskytovatel vložená data pravidelně každých 24 hodin zálohuje v pracovních dnech. Takto zálohovaná data jsou archivována minimálně po dobu 30 dní.
 3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o škole a uživatelích, nutné pro evidenci v jeho systému, a užívat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Změna a platnost Všeobecných obchodních podmínek
 1. Poskytovatel je oprávněn změnit Všeobecné obchodní podmínky, přičemž je povinen je zveřejnit nejpozději 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti na http://skola.plzen-edu.cz
 2. Vydáním nových Všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky.
Společná a závěrečná ustanovení
 1. Odesláním Registračního formuláře prostřednictvím https://skola.plzen-edu.cz/registraceuziv vyslovuje uživatel souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Smluvní vztah vzniká mezi uživatelem a poskytovatelem vyplněním a odesláním formuláře Registrace prostřednictvím http://skola.plzen-edu.cz/registraceuziv
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.

S uvedenými podmínkami:   
 
ŠKOLA ONLINE a.s.
Karlovo nám. 288/17, Praha 2
hotline: 378 229 460
hotline@skolaonline.cz